Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh năm học 2019 - 2020.

  1. Mục đích:

- Góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” và Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

- Cán bộ Đoàn tiếp tục gương mẫu triển khai thực hiện Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và các giá trị mẫu hình thanh niên năm 2019 “Đạo đức – Trách nhiệm” tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, đồng thời gắn việc thực hiện xây dựng các giá trị mẫu hình với việc xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố năm 2019 - “Năm thanh niên tình nguyện”.

- Cụ thể hóa tiêu chí xây dựng cặp giá trị “Đạo đức – Trách nhiệm” bằng hành động phù hợp từng đối tượng để đông đảo thanh niên thành phố cùng tham gia thực hiện, tạo thành thói quen hằng ngày.

- Tạo môi trường để đoàn viên, học sinh trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tích cực học tập, lao động, rèn luyện; thông qua cuộc vận động lan tỏa các giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

  1. Yêu cầu:

- 100% đoàn viên, học sinh nhà trường tham gia.

- Tổ chức tốt các phong trào và giải pháp tạo động lực, môi trường thiết thực để đoàn viên, học sinh phấn đấu rèn luyện, thực hiện.

- Thực hiện tuyên dương gương điển hình thực hiện tốt cuộc vận động.

Link Kế hoạch: Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh năm học 2019 - 2020.